Kuidas valmib uuring

Kogu protsess algab uuringuprobleemi määratlemisest. Mõelge hästi läbi, millisele küsimusele soovite vastust saada. Kui lähtepunkt paigas, valime küsitlusmeetodi ning koostame ankeedi. Selles etapis on tellija ja uuringufirma vaheline koostöö ning vastastikune teineteise mõistmine ääretult tähtis. 

Lähteküsimuse püstitamise järel on kõige olulisemad uuringuetapid valimi koostamine ja andmete kogumine. Vääralt kogutud teave ei anna tulemust, mille põhjal langetada õigeid otsuseid. Seetõttu tagame oma uuringutes alati esindusliku valimi ja kvaliteetselt läbi viidud küsitlustöö. 

 

Uuringu ettevalmistus, andmete kogumine, küsitlustöö kontroll

Kvantitatiivse uuringu korral viime vajadusel läbi pilootuuringu, mille eesmärgiks on välja selgitada uuringu kavandamisel tekkinud võimalikud vajakajäämised. Seejärel selgitatakse intervjueerijatele, millised on antud uuringu eripärad ja mida tuleb küsitlemisel silmas pidada. Intervjueerijaid koolitatakse suuliselt enne küsitlustöö algust, samuti antakse kirjalikud intervjueerimise juhised. 

Järgmisena toimub küsitlustöö - olgu tegu suulise intervjuu, telefoniküsitluse (CATI) või veebiküsitlusega (CAWI). Küsitlustöö ajal ja selle lõppedes toimub küsitlustöö kontroll. Telefoniintervjuude puhul kuulab ülevaataja pisteliselt live intervjuusid, vajadusel intervjueerijaid juhendades. Telefoniintervjuud ka salvestatakse, võimaldades hiljem neid läbi kuulata, et andmebaasi kontrolli käigus tekkinud vigu parandada. Veebiküsitluses kontrollitakse küsitlusele vastamise aega jm parameetreid, vältimaks olukordi, kus intervjuu on mõtlematult nö läbi klikitud. 

Kvalitatiivse uuringu korral on esimeseks oluliseks sammuks vastajate leidmine. Selleks viiakse potentsiaalse vastajaga läbi värbamisintervjuu, kus selgub, kas antud inimene kuulub meid huvitavasse gruppi või mitte. Seejärel toimub andmete kogumine, näiteks fookusgrupivestluse või süvaintervjuu kujul. 

 

Andmete töötlemine ja analüüs

Kvantitatiivse uuringu korral on esimeseks sammuks kogutud andmete kodeerimine ja andmebaasi kontrolli. Kodeerimine tähendab vastuste viimist ühisele alusele nii, et need oleksid hiljem võrreldavad. Andmebaasi kontrolli käigus vaadatakse, kas ülehüpete arvväärtused klapiksid, tehakse sisuküsimuste analüüsi - näiteks kas 18 aastastel on palju lapsi või 70+ vanusegrupis palju mäesuusatajaid, sarbastes küsimustes on reljeefselt erinevad vaated jne.

Järgmises faasis toimub andmete analüüs. See kujutab endast saadud andmetest järelduste tegemist. Siinjuures kasutame mitmeid meetodeid alustades lihtsast andmete vaatlusest, risttabelitest läbi taustatunnuste ja lõpetades statistiliste analüüsimeetoditega nagu faktoranalüüs, klasteranalüüs, T-test jt.

Kvantitatiivse uuringu andmeid töötleme statistiliste andmetöötlusprogrammidega SPSS ja MS Excel. Tellijale esitame andmed vastavalt kokkuleppele kas paberil täispika aruandena (analüütiline tekst, tabelid, graafikud), MS Powerpoint esitlusena, MS Excel tabelitena või SPSS andmefailina. Vajadusel viime läbi tulemuste esitluse ja anname ka turundussoovitusi. 

Kvalitatiivses uuringus kirjutatakse olemasolev heli- ja pildimaterjal tekstifailiks. Seejärel teave järjestatakse ja liigitatakse. Nagu kvantitatiivse uuringu puhul, nii valmib ka siin põhjalik raport uuringu tulemustega.