Saar Poll

Avaleht
Uuringud
Kogemus
Kontakt
Uudised
Tulemused
Privaatsuspoliitika


 


Avaliku arvamuse uuring Euroopa Liidu tulevikuarengutest
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll koostöös uuringufirmaga Norstat viis 2-18. detsembrini 2019 aastal läbi avaliku arvamuse uuringu Euroopa Liidu tulevikuarengutest.
2020-01-31
Läti elanikud suhtuvad piiriülese KOVi moodustamise ideesse võrreldes Eesti elanikega positiivsemalt
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll korraldas 2019 aasta algul uuringu, et selgitada välja Läti ja Eesti Vabariigi riigipiiriga piirnevate alade elanikkonna hoiakud, suhtumine ja seda mõjutavad komponendid riikide ülese KOV-i tekkimise ideesse.
2019-02-25
Saar Poll tutvustas 2017 aasta Struktuurifondide uuringut
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2017. aasta sügisel läbi avaliku arvamuse uuringu, selgitamaks välja elanike teadlikkust Euroopa Liidu struktuuritoetustest ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest. Uuringu käigus küsitleti kokku 1030 Eesti elanikku vanuses 18–74 eluaastat ning käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad vastavas vanuses Eesti elanikkonnale.
2017-11-27
Saar Poll viis Anija vallas läbi elanike rahulolu-uuringu
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis mais ja juunis läbi 400 vastajaga esindusliku uuringu, mille eesmärgiks oli saada ülevaade Anija valla elanike hinnangutest oma koduvallale.
2017-06-26
Europarlamendi liige Yana Toom tutvustas täna Saar Polli rahvussuhete uuringut
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll korraldas 2017. aasta veebruaris avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb Eesti elanike arvamusi rahvusvaheliste suhete, Venemaa vastaste sanktsioonide ja Lähis-Ida konfliktide kohta. Uuringu käigus küsitleti kokku 1002 Eesti elanikku vanuses 15 aastat ja enam. Käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad Eesti vastavas vanuses elanikkonnale.
2017-04-13
2016 aasta lõpus tutvustas Saar Poll uuringut Eesti elanikud siseturvalisuse vabatahtlikus tegevuses
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta juulis ja augustis läbi avaliku arvamuse
uuringu, mis käsitleb sisejulgeoleku vabatahtlikku tegevust Eestis. Uuringu käigus küsitleti kokku 1603
Eesti elanikku vanuses 15 aastat ja enam.
2016-11-24
Saar Poll OÜ tutvustas täna uuringut puuetega inimeste uute teenuste vajadusest
Tänasel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt korraldatud seminaril „Üle lävepaku“ tutvustati äsja valminud mahukat sotsiaaluuringut, mille eesmärgiks oli leida lahendusi puuetega inimeste toimetuleku ning nendele ettenähtud teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks.
2016-03-15
Rahvussuhted Eestis
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta jaanuaris läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb Eesti elanike igapäevaelu, hoiakuid ja rahvussuhteid puudutavaid teemasid.
2016-03-08
Sissetuleku tase ei avalda suurt mõju sellele, kas inimene annetab
Vähiravifondi „Kingitud elu“ kaheaastaseks saamise puhul toetas uuringufirma Saar Poll fondi üleriigilise avaliku arvamusküsitluse läbiviimisega, millest selgus, et inimesed ei anneta raha heategevuseks mitte sissetuleku suuruse, vaid haridustaseme järgi.
2016-02-05
Eesti elanike teadlikkus rahaasjade korraldamisest on paranenud
Rahandusministeeriumi tellitud avaliku arvamuse uuringust „Finantsalase kirjaoskuse uuring Eesti elanike seas“ selgus, et Eesti inimeste teadlikkus oma rahaasjade korraldamisest ja finantsteenuste kohta on paranenud. Samas on nii oma kulude ja tulude planeerimisel kui ka finantsteenuste kasutamisvõimalustes kasvuruumi.
2015-08-31
Usu-uuringu esitlus
15. juunil esitles Saar Poll OÜ uuringu "Usust, elust ja usuelust" tulemusi. Uuringu raames küsitleti 1000 Eesti elanikku ning uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade elanikkonna usulistest vaadetest ning religiooni ja teiste eluvaldkondadega seotud hoiakutest ja uskumustest.


2015-06-15
Valmis elanike rahulolu avalike teenustega käsitlev uuring
Saar Poll viis 2014. aasta sügisel läbi Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud rahuloluuuringu, mille tulemusi esitleti 09.01.2015 toimunud pressikonverentsil Siseministeeriumis. Uuring käsitles ennekõike kohaliku omavalitsuse poolt osutatavaid teenuseid, aga lisaks ka avaliku sektori laiemaid teenuseid ja erasektori poolt kohalikul tasandil pakutavaid teenuseid.
2015-01-09
Avatud Eesti Fondi tellimusel valmis eesti ja vene meediaruumide võrdlev uuring
2014. aasta suvel viidi Avatud Eesti Fondi tellimusel läbi eestlaste ja venelaste meediatarbimist kaardistav uuring, mille tulemusi esitleti 18. septembril toimunud Avatud Ühiskonna Foorumil.
2014-09-29
Vaid pooled Eesti elanikest on rahul arstiabi kättesaadavusega
Täna tutvustas uuringufirma Saar Poll Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa tellitud uuringut „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2013“. Uuringust selgus, et kolmveerand Eesti elanikest peab arstiabi kvaliteeti heaks. Vaid pooled vastanutest on rahul arstiabi kättesaadavusega.
2014-02-19
MISA pakutav eesti keele õpe on suurendanud julgust riigikeeles suhelda
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) tellitud keeleõppeprogrammide mõju uuringust nähtus, et eesti keele õppijad on saanud juurde julgust riigikeeles suhelda, kuid paljudel on keelekeskkonna puudumise tõttu raske õpitut säilitada.

2013-06-25
Uuring näitab positiivset nihet venekeelse elanikkonna suhtumises riigikaitsesse
Värske avaliku arvamuse uuringu järgi püsib Eesti elanike kaitsetahe endiselt kõrgel, seejuures on märgatavalt tõusnud venekeelse elanikkonna kaitsetahe ja toetus Eesti kaitsepoliitikale.
2013-05-16
Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega
Eile tutvustati regionaalministri valitsemisala tellimusel valminud uuringu Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega tulemusi. Uuringust selgus, et elanikud peavad kõige olulisemaks sõiduteede, kergliiklusteede, ühistranspordi ja eriarstiabi kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamist.
2013-01-24
Eesti elanikud on rahaasjades alalhoidlikud
Eesti elanikud on enda hinnangul rahaasjades hoolikad ning üldjuhul ei ole oma raha investeerimisel valmis võtma riske.
2013-01-08
   EST   ENG   RUS   
   Esileht
MISA pakutav eesti keele õpe on suurendanud julgust riigikeeles suhelda2013-06-25
MISA esitles täna Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud programmide „Keeleõppe arendamine 2007–2010“ ja „Keeleõppe arendamine 2011–2013“ mõju uuringut, mis keskendus eesti keele oskuse omandamisele, keeleõppe kvaliteedi ja uute metoodikate arendamisele ning õppijate hoiakute muutumisele.

ESF-i programmide üldeesmärgiks on pakkuda Eesti elanikele, sõltumata emakeelest, võrdseid võimalusi haridus- ja tööelus. Programmide toel võimaldas MISA keeleõppe tegevusi kutsekoolidele, kõrgkoolidele ja üldhariduskoolidele, kus eesti keele õpet pakuti nii õpilastele, pedagoogidele kui ka koolijuhtidele. Keeleõppetegevustes osales ka haiglatöötajaid, raamatukogude töötajaid, politseinikke, päästjaid ja palju teisi. Tegevused varieerusid tööjõuvahetustest kuni keeleõppele tehtud kulude kompenseerimiseni.

„Aastatel 2007–2010 oli MISA keeleõppe arendamise programmi eesmärgiks pakkuda koolitusi – mitte ainult keelekursusi, vaid ka metoodilisi koolitusi pedagoogidele – kokku 3872 inimesele. Tegelikult sai keeleõppest osa 4968 inimest. Sellele lisanduvad keeleõppele tehtud kulude eest hüvitist saanud 2264 inimest. Ka kulud ühele õppurile osutusid soodsamaks ja mitmed eesmärgid said ületatud,“ kommenteeris MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets. Käesoleva perioodi programmis on plaanis pakkuda õpet umbes 1800 inimesele. Sellele lisanduvad keeleõppehüvitised 2500 inimesele.

Uuringufirma Saar Poll teostatud mõju uuringust selgus, et üle poole vastanutest (62 protsenti) arvas, et MISA pakutav tasemeeksami sooritamise järgne õppekulude hüvitamise võimalus on nende eesti keele õppimist mõjutanud. Hüvitise puudumise korral oleks programmis osalenud valinud lühemaajalised või odavamad keelekursused, lükanud õppima minekut edasi või sellest sootuks loobunud. Uuringust nähtus ka, et iga kolmas keeleõppe hüvitise saaja on kasutanud laekunud hüvitist selleks, et minna uuesti eesti keelt õppima.

Õppetegevustes osalenute tagasisideuuringu põhjal sai MISA programmi raames läbiviidav õpe valdavalt positiivset vastukaja – enamikule keeleõppes osalejatele sobis õppevorm hästi ning 84 protsenti pidas õpet efektiivseks. 86 protsenti vastanuist hindas õpetamise taset heaks või väga heaks.

Pooled programmi keeleõppes osalejatest olid arvamusel, et nende keeletase tõusis, ja peaaegu kõik tagasiside andnutest leidsid, et sarnast õpet oleks tarvis jätkata. Pooled õpetajatest ja koolitajatest hindasid, et nende erialased oskused on programmis osalemise tõttu paranenud ning 2/5 arvas, et nende konkurentsivõime tööturul paranes.

Fookusgrupi vestlustest selgus, et õppurid kiidavad keeleõpet töövahetuse vormis, mis on efektiivne ja mille kaudu õpiti üheaegselt nii eesti keelt kui ka eriala. Osalejate arvates võiks selline õpe kesta praegusest kauem. Enamikul fookusgrupis osalenud õppuritel paranes nende endi arvates eesti keele oskus, kuid samas tunnistasid mitmed Ida-Virumaa inimesed, et eestikeelse keskkonna puudumise tõttu on neil raske õpitut säilitada. „Seda probleemi oleme märganud oma igapäevatöös, mistõttu oleme alustanud tööd keeleklubidega. Samas oleks seda võimalust vaja pakkuda suuremale hulgale inimestele. Ka oli meile ootuspärane uuringu järeldus, et masskursustest edukam on individuaalõpe, mis mõjutab positiivsemalt ka üldist lõimumist, kuid on samas riigile kulukam,“ selgitas Odinets.

Uuringu kohaselt ei olnud keeleõppe mõju üldisele lõimumisele nii suur, kui võinuks loota. „Lõimumise aspektist tõi mõju uuring välja, et kõige sagedamini kasutatakse eesti keelt teenindusettevõtetes. Samas ei suurene eestikeelse meedia jälgimine ning suhtlemine eestlastega piisaval määral. Sellel on palju põhjusi, kuid tõenäoliselt oleks vaja keeleõpet senisega võrreldes vaadelda märksa laiemas kontekstis. Keeleõpe iseenesest ei taga osalejate lõimumist Eesti ühiskonnaga, kuid on siiski üheks tähtsaks eelduseks. Edaspidi on vaja lähemalt analüüsida, milliseks kujuneb tegevustes osalenute soov eesti keelt kasutada, tutvusringkonda laiendada, olla meedia kaudu paremini kursis Eesti ühiskonnaga jne. Veel enam oleks tarvis õppimisega seotud aktiivseid tegevusi, mitteformaalses keskkonnas keeleõppe korraldamist ja interaktiivseid lähenemisi,“ lausus Odinets.

„See, missuguseks kujunevad edasised programmid, on suuresti ka poliitiline otsus, sest massiõpe annab rohkematele võimaluse, kuid individuaalõpe on edukam. Süvendatud keeleõppe osakaalu võiks püüda suurendada, sest sellega kaasneb ka lõimumise kvaliteedi tõus. Poliitilise otsustuse valdkonda kuulub ka küsimus, mis on keeleõppe eesmärk. MISA sooviks edaspidi keeleõppes näha rohkem aktiivse keeleoskuse saavutamist, mille lõpptulemuseks oleks positiivsete väärtushinnangute ning kodakondsuskesksete hoiakutega elanikkonna kujunemine,“ arvas Odinets.

„Soovime, et keeleõppe võimalusi kasutaks rohkem eesti keelest erineva õppekeelega kutseõpperühmade õpetajaid, koolijuhte ja nõustajaid, kes pole meie poolt pakutud võimalusi viimaste programmide jooksul kasutanud määral, mida me võimaldame. Kutsekoolide osalus keeleõppeprogrammide tegevustes on väga aktuaalne, sest aastal 2020 on planeeritud nende üleminek kutsekeskhariduse tasemel 60 protsendi osas eestikeelsele õppele. Sellele sihtgrupile tuleb edaspidi suunata veelgi enam tähelepanu, et kutseõpe suudaks eesseisvate reformidega edukalt kaasas käia,“ lisas Odinets lõpetuseks.

Uuringu tulemustega saab tutvuda MISA koduleheküljel http://www.meis.ee/uuringud.


Saar Poll OÜ | infosaar@saarpoll.ee | +372 631 1302       
edge team