Saar Poll

Avaleht
Uuringud
Kogemus
Kontakt
Uudised
Tulemused


 


Läti elanikud suhtuvad piiriülese KOVi moodustamise ideesse võrreldes Eesti elanikega positiivsemalt
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll korraldas 2019 aasta algul uuringu, et selgitada välja Läti ja Eesti Vabariigi riigipiiriga piirnevate alade elanikkonna hoiakud, suhtumine ja seda mõjutavad komponendid riikide ülese KOV-i tekkimise ideesse.
2019-02-25
Saar Poll tutvustas 2017 aasta Struktuurifondide uuringut
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2017. aasta sügisel läbi avaliku arvamuse uuringu, selgitamaks välja elanike teadlikkust Euroopa Liidu struktuuritoetustest ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest. Uuringu käigus küsitleti kokku 1030 Eesti elanikku vanuses 18–74 eluaastat ning käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad vastavas vanuses Eesti elanikkonnale.
2017-11-27
Saar Poll viis Anija vallas läbi elanike rahulolu-uuringu
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis mais ja juunis läbi 400 vastajaga esindusliku uuringu, mille eesmärgiks oli saada ülevaade Anija valla elanike hinnangutest oma koduvallale.
2017-06-26
Europarlamendi liige Yana Toom tutvustas täna Saar Polli rahvussuhete uuringut
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll korraldas 2017. aasta veebruaris avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb Eesti elanike arvamusi rahvusvaheliste suhete, Venemaa vastaste sanktsioonide ja Lähis-Ida konfliktide kohta. Uuringu käigus küsitleti kokku 1002 Eesti elanikku vanuses 15 aastat ja enam. Käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad Eesti vastavas vanuses elanikkonnale.
2017-04-13
2016 aasta lõpus tutvustas Saar Poll uuringut Eesti elanikud siseturvalisuse vabatahtlikus tegevuses
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta juulis ja augustis läbi avaliku arvamuse
uuringu, mis käsitleb sisejulgeoleku vabatahtlikku tegevust Eestis. Uuringu käigus küsitleti kokku 1603
Eesti elanikku vanuses 15 aastat ja enam.
2016-11-24
Saar Poll OÜ tutvustas täna uuringut puuetega inimeste uute teenuste vajadusest
Tänasel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt korraldatud seminaril „Üle lävepaku“ tutvustati äsja valminud mahukat sotsiaaluuringut, mille eesmärgiks oli leida lahendusi puuetega inimeste toimetuleku ning nendele ettenähtud teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks.
2016-03-15
Rahvussuhted Eestis
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta jaanuaris läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb Eesti elanike igapäevaelu, hoiakuid ja rahvussuhteid puudutavaid teemasid.
2016-03-08
Sissetuleku tase ei avalda suurt mõju sellele, kas inimene annetab
Vähiravifondi „Kingitud elu“ kaheaastaseks saamise puhul toetas uuringufirma Saar Poll fondi üleriigilise avaliku arvamusküsitluse läbiviimisega, millest selgus, et inimesed ei anneta raha heategevuseks mitte sissetuleku suuruse, vaid haridustaseme järgi.
2016-02-05
Eesti elanike teadlikkus rahaasjade korraldamisest on paranenud
Rahandusministeeriumi tellitud avaliku arvamuse uuringust „Finantsalase kirjaoskuse uuring Eesti elanike seas“ selgus, et Eesti inimeste teadlikkus oma rahaasjade korraldamisest ja finantsteenuste kohta on paranenud. Samas on nii oma kulude ja tulude planeerimisel kui ka finantsteenuste kasutamisvõimalustes kasvuruumi.
2015-08-31
Usu-uuringu esitlus
15. juunil esitles Saar Poll OÜ uuringu "Usust, elust ja usuelust" tulemusi. Uuringu raames küsitleti 1000 Eesti elanikku ning uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade elanikkonna usulistest vaadetest ning religiooni ja teiste eluvaldkondadega seotud hoiakutest ja uskumustest.


2015-06-15
Valmis elanike rahulolu avalike teenustega käsitlev uuring
Saar Poll viis 2014. aasta sügisel läbi Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud rahuloluuuringu, mille tulemusi esitleti 09.01.2015 toimunud pressikonverentsil Siseministeeriumis. Uuring käsitles ennekõike kohaliku omavalitsuse poolt osutatavaid teenuseid, aga lisaks ka avaliku sektori laiemaid teenuseid ja erasektori poolt kohalikul tasandil pakutavaid teenuseid.
2015-01-09
Avatud Eesti Fondi tellimusel valmis eesti ja vene meediaruumide võrdlev uuring
2014. aasta suvel viidi Avatud Eesti Fondi tellimusel läbi eestlaste ja venelaste meediatarbimist kaardistav uuring, mille tulemusi esitleti 18. septembril toimunud Avatud Ühiskonna Foorumil.
2014-09-29
Vaid pooled Eesti elanikest on rahul arstiabi kättesaadavusega
Täna tutvustas uuringufirma Saar Poll Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa tellitud uuringut „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2013“. Uuringust selgus, et kolmveerand Eesti elanikest peab arstiabi kvaliteeti heaks. Vaid pooled vastanutest on rahul arstiabi kättesaadavusega.
2014-02-19
MISA pakutav eesti keele õpe on suurendanud julgust riigikeeles suhelda
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) tellitud keeleõppeprogrammide mõju uuringust nähtus, et eesti keele õppijad on saanud juurde julgust riigikeeles suhelda, kuid paljudel on keelekeskkonna puudumise tõttu raske õpitut säilitada.

2013-06-25
Uuring näitab positiivset nihet venekeelse elanikkonna suhtumises riigikaitsesse
Värske avaliku arvamuse uuringu järgi püsib Eesti elanike kaitsetahe endiselt kõrgel, seejuures on märgatavalt tõusnud venekeelse elanikkonna kaitsetahe ja toetus Eesti kaitsepoliitikale.
2013-05-16
Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega
Eile tutvustati regionaalministri valitsemisala tellimusel valminud uuringu Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega tulemusi. Uuringust selgus, et elanikud peavad kõige olulisemaks sõiduteede, kergliiklusteede, ühistranspordi ja eriarstiabi kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamist.
2013-01-24
Eesti elanikud on rahaasjades alalhoidlikud
Eesti elanikud on enda hinnangul rahaasjades hoolikad ning üldjuhul ei ole oma raha investeerimisel valmis võtma riske.
2013-01-08
   EST   ENG   RUS   
   Uudised
Setod ihkavad kohalikku kaupa2010-04-26
Kevadel Setomaa regioonis läbi viidud uuring näitas, et piirkonna elanikud tunnevad kõige enam puudust kodu lähedalt kättesaadavatest kohalikest toidukaupadest, samuti majapidamis- ja ehitustarvetest. Kohaliku toodangu suurendamiseks ja tootevaliku laiendamiseks on aga nii praegustel kui tulevastel ettevõtjatel vaja kindlustunnet, et Setomaal tootmine on võimalik ning tooted leiavad turgu lisaks kohalikele kauplustele ka väljaspool siinset piirkonda.

Sel kevadel osales sotsiaal-ja turu-uuringute firma SAAR POLL mittetulundusühingu Setomaa Valdade Liit ja Ape valla ühisprojektis, mille eesmärgiks on programmi BUY LOCAL raames edendada uute toodete ning teenuste pakkumist, mis kasutavad ära mõlema piirkonna loodus- ja inimressursse ning mille järele on nõudlus nimetatud valdade elanikkonna ning organisatsioonide seas.

Projekti ühe osana viis SAAR POLL läbi uuringu Setomaa regiooni elanike tarbimisharjumuste ja -vajaduste väljaselgitamiseks. Uuringu raames koostas SAAR POLL riikliku statistika alusel ülevaate piirkonna sotsiaalse kapitali ja tarbimise hetkeseisust, viis kohalike spetsialistide, ettevõtjate ja tarbijatega läbi arutelud elanike tarbimisvajaduste ja ettevõtluse tulevikuvõimaluste üle ning teostas piirkonna elanike seas internetiküsitluse.

Uuringu tulemused näitavad, et Setomaa piirkonna inimesed soovivad endale vajalikke kaupu soetada senisest enam kodu lähedalt. Elanikud tunnevad erinevatest Setomaa päritolu kaupadest puudust ning soovivad osta tooteid otse kohalikelt tootjatelt. Peamiselt domineerivad vajalike kohalike toodete hulgas toidukaubad, lisaks tuntakse huvi ka käsitööesemete ja ehitusmaterjalide järele.

Elanikud rõhutavad põllumajanduse kui Setomaa traditsioonilise tootmisala olulisust ning leiavad, et tuleks tegeleda selle valdkonna arendamisega. Põllu-, aia- ja metsasaaduste puhul on lisaks kasvatamisele oluline ka säilitamis- ja töötlemistingimuste loomine. Uuring kinnitas ka juba leibkonna kulutuste jaotusest ilmnenud fakti, et Setomaal on kõrge omatoodangu osakaal, s.t arvestatav osa toidukaupadest kasvatatakse ja valmistatakse kodus.

Kuna ise tootmine ei ole siinsetele inimestele võõras, siis õigeid abinõusid pakkudes võiks see edasi areneda ettevõtluseks. Samas aga selgus nii spetsialistide, ettevõtjate kui elanikega rääkides, et nähakse mitmeid takistusi, mille tõttu ei osata ega julgeta oma toodetega turule tulla.

Setomaa ettevõtluse üheks suurimaks kitsaskohaks peetakse korraliku turundusvõrgustiku puudumist, mis omakorda tingib asjaolu, et tarbijatel puudub juurdepääs kohalikule toodangule. Väikse asustustihedusega piirkondades on probleeme ka logistikaga. Erinevatest kohaliku kauba hankimise viisidest eelistaksid elanikud vaieldamatult kõige enam üle Setomaa laiuvat müügipunktide võrgustikku, ent paljud nimetavad sobiliku viisina ka internetipõhist tellimiskeskust ja ühte suuremat müügikeskust.

Ettevõtjate arvates oleks turunduse efektiivsemaks muutmiseks ja kindlustunde suurendamiseks tootjatel vaja teha koostööd. Koostöövõimalusi nähakse ühisturunduse edendamises ja ühises investeeringute planeerimises, sest Põlva- ja Võrumaa üksikettevõtjatel kulub palju energiat oma tootele ostja leidmiseks ning suuremateks investeeringuteks ei ole piisavalt ressursse. Veel tõdeti, et tarbijad ei tea piisavalt, milliseid tooteid Setomaal valmistatakse ja kust neid võiks osta, ning kohalikel ettevõtjatel on liiga vähe infot kohaliku turu ja teiste ettevõtjate kohta.

Programmi BUY LOCAL elluviimist rahastab Eesti-Läti piiriülese koostöö programm.

Uuringu tulemusi tutvustati 21. aprillil 2010 toimunud seminaril.

Saar Poll OÜ | infosaar@saarpoll.ee | +372 631 1302       
edge team