Saar Poll

Avaleht
Uuringud
Kogemus
Kontakt
Uudised
Tulemused


 


Läti elanikud suhtuvad piiriülese KOVi moodustamise ideesse võrreldes Eesti elanikega positiivsemalt
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll korraldas 2019 aasta algul uuringu, et selgitada välja Läti ja Eesti Vabariigi riigipiiriga piirnevate alade elanikkonna hoiakud, suhtumine ja seda mõjutavad komponendid riikide ülese KOV-i tekkimise ideesse.
2019-02-25
Saar Poll tutvustas 2017 aasta Struktuurifondide uuringut
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2017. aasta sügisel läbi avaliku arvamuse uuringu, selgitamaks välja elanike teadlikkust Euroopa Liidu struktuuritoetustest ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest. Uuringu käigus küsitleti kokku 1030 Eesti elanikku vanuses 18–74 eluaastat ning käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad vastavas vanuses Eesti elanikkonnale.
2017-11-27
Saar Poll viis Anija vallas läbi elanike rahulolu-uuringu
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis mais ja juunis läbi 400 vastajaga esindusliku uuringu, mille eesmärgiks oli saada ülevaade Anija valla elanike hinnangutest oma koduvallale.
2017-06-26
Europarlamendi liige Yana Toom tutvustas täna Saar Polli rahvussuhete uuringut
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll korraldas 2017. aasta veebruaris avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb Eesti elanike arvamusi rahvusvaheliste suhete, Venemaa vastaste sanktsioonide ja Lähis-Ida konfliktide kohta. Uuringu käigus küsitleti kokku 1002 Eesti elanikku vanuses 15 aastat ja enam. Käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad Eesti vastavas vanuses elanikkonnale.
2017-04-13
2016 aasta lõpus tutvustas Saar Poll uuringut Eesti elanikud siseturvalisuse vabatahtlikus tegevuses
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta juulis ja augustis läbi avaliku arvamuse
uuringu, mis käsitleb sisejulgeoleku vabatahtlikku tegevust Eestis. Uuringu käigus küsitleti kokku 1603
Eesti elanikku vanuses 15 aastat ja enam.
2016-11-24
Saar Poll OÜ tutvustas täna uuringut puuetega inimeste uute teenuste vajadusest
Tänasel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt korraldatud seminaril „Üle lävepaku“ tutvustati äsja valminud mahukat sotsiaaluuringut, mille eesmärgiks oli leida lahendusi puuetega inimeste toimetuleku ning nendele ettenähtud teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks.
2016-03-15
Rahvussuhted Eestis
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta jaanuaris läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb Eesti elanike igapäevaelu, hoiakuid ja rahvussuhteid puudutavaid teemasid.
2016-03-08
Sissetuleku tase ei avalda suurt mõju sellele, kas inimene annetab
Vähiravifondi „Kingitud elu“ kaheaastaseks saamise puhul toetas uuringufirma Saar Poll fondi üleriigilise avaliku arvamusküsitluse läbiviimisega, millest selgus, et inimesed ei anneta raha heategevuseks mitte sissetuleku suuruse, vaid haridustaseme järgi.
2016-02-05
Eesti elanike teadlikkus rahaasjade korraldamisest on paranenud
Rahandusministeeriumi tellitud avaliku arvamuse uuringust „Finantsalase kirjaoskuse uuring Eesti elanike seas“ selgus, et Eesti inimeste teadlikkus oma rahaasjade korraldamisest ja finantsteenuste kohta on paranenud. Samas on nii oma kulude ja tulude planeerimisel kui ka finantsteenuste kasutamisvõimalustes kasvuruumi.
2015-08-31
Usu-uuringu esitlus
15. juunil esitles Saar Poll OÜ uuringu "Usust, elust ja usuelust" tulemusi. Uuringu raames küsitleti 1000 Eesti elanikku ning uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade elanikkonna usulistest vaadetest ning religiooni ja teiste eluvaldkondadega seotud hoiakutest ja uskumustest.


2015-06-15
Valmis elanike rahulolu avalike teenustega käsitlev uuring
Saar Poll viis 2014. aasta sügisel läbi Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud rahuloluuuringu, mille tulemusi esitleti 09.01.2015 toimunud pressikonverentsil Siseministeeriumis. Uuring käsitles ennekõike kohaliku omavalitsuse poolt osutatavaid teenuseid, aga lisaks ka avaliku sektori laiemaid teenuseid ja erasektori poolt kohalikul tasandil pakutavaid teenuseid.
2015-01-09
Avatud Eesti Fondi tellimusel valmis eesti ja vene meediaruumide võrdlev uuring
2014. aasta suvel viidi Avatud Eesti Fondi tellimusel läbi eestlaste ja venelaste meediatarbimist kaardistav uuring, mille tulemusi esitleti 18. septembril toimunud Avatud Ühiskonna Foorumil.
2014-09-29
Vaid pooled Eesti elanikest on rahul arstiabi kättesaadavusega
Täna tutvustas uuringufirma Saar Poll Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa tellitud uuringut „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2013“. Uuringust selgus, et kolmveerand Eesti elanikest peab arstiabi kvaliteeti heaks. Vaid pooled vastanutest on rahul arstiabi kättesaadavusega.
2014-02-19
MISA pakutav eesti keele õpe on suurendanud julgust riigikeeles suhelda
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) tellitud keeleõppeprogrammide mõju uuringust nähtus, et eesti keele õppijad on saanud juurde julgust riigikeeles suhelda, kuid paljudel on keelekeskkonna puudumise tõttu raske õpitut säilitada.

2013-06-25
Uuring näitab positiivset nihet venekeelse elanikkonna suhtumises riigikaitsesse
Värske avaliku arvamuse uuringu järgi püsib Eesti elanike kaitsetahe endiselt kõrgel, seejuures on märgatavalt tõusnud venekeelse elanikkonna kaitsetahe ja toetus Eesti kaitsepoliitikale.
2013-05-16
Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega
Eile tutvustati regionaalministri valitsemisala tellimusel valminud uuringu Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega tulemusi. Uuringust selgus, et elanikud peavad kõige olulisemaks sõiduteede, kergliiklusteede, ühistranspordi ja eriarstiabi kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamist.
2013-01-24
Eesti elanikud on rahaasjades alalhoidlikud
Eesti elanikud on enda hinnangul rahaasjades hoolikad ning üldjuhul ei ole oma raha investeerimisel valmis võtma riske.
2013-01-08
   EST   ENG   RUS   
   Uudised
Vaesuse ja rikkuse nägu Euroopas2010-01-05

SAAR POLL esitles täna Eurobarometer Flash uuringu tulemusi, millest nähtub muuhulgas, et Eesti elanikel on teiste Euroopa rahvastega võrreldes suurim hirm oma töökoht kaotada.

Mitmete Eesti ekspertide sõnul süveneb tööpuudus Eestis käesoleval aastal kuni suveni. Millisena näeb oma tulevikku aga Euroopa Liidu ja Eesti elanikkond? Millise näoga on vaesus/rikkus Euroopa erinevates regioonides, Eestis ja Balti riikides? Milliste riikide elanikud on Eesti saatusekaaslased?

Eurooplased tunnetavad vaesumist pigem kuskil endast kaugemal – Euroopas – kui oma riigis või naabruskonnas. Kas see on meedia mõju või sotsiaal-psühholoogiline fenomen? Kas majanduskriis on kõige rängemalt tabanud ainult Balti riike? Nendele ja paljudele muudele küsimustele annab seekordne uuring vastused.

Euroopa riikidest on Eesti elanikel suurim hirm oma töökohta kaotada: 17% arvab, et suudab vaevalt oma töökohta hoida. Inimesed teevad praegu eelkõige lühiajalisi, mitte pikaajalisi prognoose. Lühiajalised prognoosid kõnelevad enamasti aga kas muutusteta olukorrast või suundumisest halvemuse suunas.

Eesti kuulub nende väheste riikide hulka, kus vaesus on suhteliselt ühtlaselt jagunenud linna- ja maaelanike seas. Samas on just meil 10% elanikke, kellel on kas väga suur või suur kartus kaotada eluase, sest ei suudeta seda endale enam lubada.

Mitte ainult SKP, vaid subjektiivne vaesuse/jõukuse tunnetamise näitaja on täpne majandusliku olukorra peegeldaja.

Eesti elanikud usuvad võrreldes teiste Euroopa riikidega kõige rohkem euro kiiresse kasutuselevõttu, kuigi hoiakud on viimasel ajal mõnevõrra jahenenud. Eestimaa elanikud on teiste eurot veel mitte kasutavate riikidega võrreldes väga hästi kursis sellega, kuidas euro rahatähed välja näevad. 87% eestimaalastest on eurot näinud ja 63% seda kasutanud. Majanduskriis on ent mõjustanud inimeste käitumist sedavõrd, et eurode kasutamine välismaal on langenud, tõusnud on aga sisemaine kasutus (ilmselt olemasolevate eurode kroonideks vahetamine).

Eestimaa inimesed huvituvad teiste riikidega võrreldes kõige vähem euro vahetuskursist, kuigi see teema on ka meil olulisel kohal. Euro tuleku mõju näevad Eestimaa elanikud aga pigem positiivses kui negatiivses valguses. Samas on 78% elanikest arvamusel, et euro kasutuselevõtuga hinnad kõrgenevad.

49% Eesti elanikest on õnnetud, kui Eesti kroon kaob, 38% on aga sellega pigem rahul.

Täna Rahvusraamatukogus toimunud uuringuesitlusel sai juba mainitud teemadest ning paljudest teistestki põhjalikuma ülevaate. Uuringu esitlust vaata SIIT.


Saar Poll OÜ | infosaar@saarpoll.ee | +372 631 1302       
edge team