Saar Poll

Avaleht
Uuringud
Kogemus
Kontakt
Uudised
Tulemused
Privaatsuspoliitika


 


Avaliku arvamuse uuring Euroopa Liidu tulevikuarengutest
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll koostöös uuringufirmaga Norstat viis 2-18. detsembrini 2019 aastal läbi avaliku arvamuse uuringu Euroopa Liidu tulevikuarengutest.
2020-01-31
Läti elanikud suhtuvad piiriülese KOVi moodustamise ideesse võrreldes Eesti elanikega positiivsemalt
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll korraldas 2019 aasta algul uuringu, et selgitada välja Läti ja Eesti Vabariigi riigipiiriga piirnevate alade elanikkonna hoiakud, suhtumine ja seda mõjutavad komponendid riikide ülese KOV-i tekkimise ideesse.
2019-02-25
Saar Poll tutvustas 2017 aasta Struktuurifondide uuringut
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2017. aasta sügisel läbi avaliku arvamuse uuringu, selgitamaks välja elanike teadlikkust Euroopa Liidu struktuuritoetustest ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest. Uuringu käigus küsitleti kokku 1030 Eesti elanikku vanuses 18–74 eluaastat ning käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad vastavas vanuses Eesti elanikkonnale.
2017-11-27
Saar Poll viis Anija vallas läbi elanike rahulolu-uuringu
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis mais ja juunis läbi 400 vastajaga esindusliku uuringu, mille eesmärgiks oli saada ülevaade Anija valla elanike hinnangutest oma koduvallale.
2017-06-26
Europarlamendi liige Yana Toom tutvustas täna Saar Polli rahvussuhete uuringut
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll korraldas 2017. aasta veebruaris avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb Eesti elanike arvamusi rahvusvaheliste suhete, Venemaa vastaste sanktsioonide ja Lähis-Ida konfliktide kohta. Uuringu käigus küsitleti kokku 1002 Eesti elanikku vanuses 15 aastat ja enam. Käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad Eesti vastavas vanuses elanikkonnale.
2017-04-13
2016 aasta lõpus tutvustas Saar Poll uuringut Eesti elanikud siseturvalisuse vabatahtlikus tegevuses
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta juulis ja augustis läbi avaliku arvamuse
uuringu, mis käsitleb sisejulgeoleku vabatahtlikku tegevust Eestis. Uuringu käigus küsitleti kokku 1603
Eesti elanikku vanuses 15 aastat ja enam.
2016-11-24
Saar Poll OÜ tutvustas täna uuringut puuetega inimeste uute teenuste vajadusest
Tänasel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt korraldatud seminaril „Üle lävepaku“ tutvustati äsja valminud mahukat sotsiaaluuringut, mille eesmärgiks oli leida lahendusi puuetega inimeste toimetuleku ning nendele ettenähtud teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks.
2016-03-15
Rahvussuhted Eestis
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta jaanuaris läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb Eesti elanike igapäevaelu, hoiakuid ja rahvussuhteid puudutavaid teemasid.
2016-03-08
Sissetuleku tase ei avalda suurt mõju sellele, kas inimene annetab
Vähiravifondi „Kingitud elu“ kaheaastaseks saamise puhul toetas uuringufirma Saar Poll fondi üleriigilise avaliku arvamusküsitluse läbiviimisega, millest selgus, et inimesed ei anneta raha heategevuseks mitte sissetuleku suuruse, vaid haridustaseme järgi.
2016-02-05
Eesti elanike teadlikkus rahaasjade korraldamisest on paranenud
Rahandusministeeriumi tellitud avaliku arvamuse uuringust „Finantsalase kirjaoskuse uuring Eesti elanike seas“ selgus, et Eesti inimeste teadlikkus oma rahaasjade korraldamisest ja finantsteenuste kohta on paranenud. Samas on nii oma kulude ja tulude planeerimisel kui ka finantsteenuste kasutamisvõimalustes kasvuruumi.
2015-08-31
Usu-uuringu esitlus
15. juunil esitles Saar Poll OÜ uuringu "Usust, elust ja usuelust" tulemusi. Uuringu raames küsitleti 1000 Eesti elanikku ning uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade elanikkonna usulistest vaadetest ning religiooni ja teiste eluvaldkondadega seotud hoiakutest ja uskumustest.


2015-06-15
Valmis elanike rahulolu avalike teenustega käsitlev uuring
Saar Poll viis 2014. aasta sügisel läbi Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud rahuloluuuringu, mille tulemusi esitleti 09.01.2015 toimunud pressikonverentsil Siseministeeriumis. Uuring käsitles ennekõike kohaliku omavalitsuse poolt osutatavaid teenuseid, aga lisaks ka avaliku sektori laiemaid teenuseid ja erasektori poolt kohalikul tasandil pakutavaid teenuseid.
2015-01-09
Avatud Eesti Fondi tellimusel valmis eesti ja vene meediaruumide võrdlev uuring
2014. aasta suvel viidi Avatud Eesti Fondi tellimusel läbi eestlaste ja venelaste meediatarbimist kaardistav uuring, mille tulemusi esitleti 18. septembril toimunud Avatud Ühiskonna Foorumil.
2014-09-29
Vaid pooled Eesti elanikest on rahul arstiabi kättesaadavusega
Täna tutvustas uuringufirma Saar Poll Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa tellitud uuringut „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2013“. Uuringust selgus, et kolmveerand Eesti elanikest peab arstiabi kvaliteeti heaks. Vaid pooled vastanutest on rahul arstiabi kättesaadavusega.
2014-02-19
MISA pakutav eesti keele õpe on suurendanud julgust riigikeeles suhelda
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) tellitud keeleõppeprogrammide mõju uuringust nähtus, et eesti keele õppijad on saanud juurde julgust riigikeeles suhelda, kuid paljudel on keelekeskkonna puudumise tõttu raske õpitut säilitada.

2013-06-25
Uuring näitab positiivset nihet venekeelse elanikkonna suhtumises riigikaitsesse
Värske avaliku arvamuse uuringu järgi püsib Eesti elanike kaitsetahe endiselt kõrgel, seejuures on märgatavalt tõusnud venekeelse elanikkonna kaitsetahe ja toetus Eesti kaitsepoliitikale.
2013-05-16
Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega
Eile tutvustati regionaalministri valitsemisala tellimusel valminud uuringu Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega tulemusi. Uuringust selgus, et elanikud peavad kõige olulisemaks sõiduteede, kergliiklusteede, ühistranspordi ja eriarstiabi kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamist.
2013-01-24
Eesti elanikud on rahaasjades alalhoidlikud
Eesti elanikud on enda hinnangul rahaasjades hoolikad ning üldjuhul ei ole oma raha investeerimisel valmis võtma riske.
2013-01-08
   EST   ENG   RUS   
   Uudised
Uudiste arhiiv:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  
Suvel käis Eestis reisimas 71% elanikest2009-10-20

EASi tellitud ja uuringufirma SAAR POLL poolt läbi viidud sisereiside uuringust selgus, et 2009. aasta suvel tegi Eestis vaba aja reise 71% Eesti elanikest. Eestlastest käis suve jooksul reisimas 77% ja mitte-eestlastest 60%, mis näitab, et võrreldes 2008. aastaga on eestlaste reisimistase jäänud enam-vähem samaks, mitte-eestlaste seas on aga reisijate osakaal vähenenud.

Saar Poll esitles ajalooteadvuse uuringu tulemusi 2009-09-23
Sotsiaal-ja turu-uuringute firma SAAR POLL osales kevadel suurprojektis, mille raames uuriti 14 endise Nõukogude Liidu piiridesse kuulunud riigi elanikkonna suhtumisi 20. sajandi peamistesse sündmustesse ning isikutesse, mis ja kes on mõjustanud meie maailma.
Eesti noored peavad esmatähtsaks probleemiks alkoholi ja tubaka kuritarvitamist2009-09-03
Iga teine 15-18-aastane Eesti noor usub, et riigis tuleks esmajärjekorras tegeleda alkoholi ja tubaka kuritarvitamise probleemiga, selgub uuringufirma SAAR POLL poolt läbi viidud küsitlusest.
Kinnipeetavad: inimesi ei tohi usaldada2009-09-02
Kolm kinnipeetavat neljast usub, et enamikku inimesi ei tohi usaldada, selgub neljas Eesti vanglas läbi viidud uuringust.
Inimesed tunnistavad põlvkondadevahelist lõhet2009-06-29
Kolm inimest neljast usub, et noorem ja vanem põlvkond ei ole ühel meelel selle osas, mis on ühiskonnale parim, selgub uuringufirma SAAR POLL poolt läbi viidud küsitlusest.
Hepatiiti oskavad paremini ennetada kõrgemalt haritud2009-06-16
Uuringufirma SAAR POLL poolt Eesti suuremates linnades elavate naiste seas läbi viidud küsitlus näitas, et hepatiidi ennetamisvõimalustest on kõige teadlikumad kõrgharidusega naised ning haiguse olulisimateks ennetusviisideks peetakse hügieeni ja vaktsineerimist.
Kodumaal reisides väldivad eestlased majutusettevõtetes ööbimist2009-06-12

Uuringufirma SAAR POLL poolt läbi viidud 2008. aasta Eesti elanike suviste sisereiside uuringust selgub, et valdav enamik siseturistidest kasutab ööbimiseks mitte majutusasutust, vaid tasuta variante – elatakse sugulaste-tuttavate juures, suvilas, telgis jm.

Eesti firmajuht suhtub võõrtöötajasse avatult skeptiliselt2009-06-08
Uuringufirma SAAR POLL poolt erafirmade juhtivtöötajate seas läbi viidud fookusgrupiintervjuu kinnitas, et kuigi väljaütlemistes on tööandjad võõrtööjõu värbamise suhtes üldiselt avatud meelega, siis teatud vähemusgruppide, eriti usuliste osas, ollakse siiski skeptilised.
Andrus Saar: hea meister leiab alati tööd2009-04-28
SAAR POLLi juht Andrus Saar kirjutab ajalehes Postimees äsjasest kutsehariduse uuringust ning loodab, et otsustajad vabanevad stereotüüpsetest silmaklappidest ja kutseharidus pälvib enam tähelepanu.
Poliitikat peetakse meeste mängumaaks2009-04-23
Euroopa Komisjoni tellimusel viidi kõikides Euroopa Liidu riikides läbi küsitlus naistest, valimistest ja poliitikast. Selgus, et poliitikat peetakse peamiselt meeste mängumaaks ning vähemalt Euroopa tasandil naised sellest mängust osa võtma ei kipu.
Eurooplane valib kampaania, eestlane kandidaadi põhjal2009-04-03
Üle-euroopalisest küsitlusest ilmnes, et kui Eestis tehakse valimisotsus enamasti kandidaadi isikust lähtudes, siis mujal Euroopas peetakse oluliseks valimiskampaaniat.
Kutseharidust hindavad sellest informeeritud inimesed 2009-02-17
Äsja valminud kutsehariduse maineuuringust selgus, et mida teadlikum on inimene kutsehariduses toimuvast, seda kõrgemalt hindab ta kutseõppe mainet ja kutsekooli astuvat noort.
Kõige levinum avaliku sektori e-teenus on tuludeklaratsiooni täitmine2009-02-16
Värske uuring näitab, et riigi- ja omavalitsusasutuste kodulehti külastatakse enamasti asutuste kohta info saamiseks. Samuti on avaliku sektori poolt pakutavad e-teenused Eesti 15-74-aastases elanikkonnas üsna hästi levinud.
Pärnu linna turvalisuse uuring2009-01-21
Täna tutvustas SAAR POLL OÜ juht Andrus Saar uuringu "Pärnu turvalisus 2008" tulemusi, mis annavad ülevaate elukeskkonna turvalisusest Pärnu linnas.


Saar Poll OÜ | infosaar@saarpoll.ee | +372 631 1302       
edge team